top of page

Regulamin

 

REGULAMIN OKREŚLA ZASADY FUNKCJONOWANIA I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ WARUNKI SPRZEDAŻY DOSTĘPNYCH W SERWISIE PRODUKTÓW I USŁUG NA STRONIE DOBRY PORT
 https://dobryport.com

 

 

 

§1. Postanowienia ogólne

Definicje:

 

 • Usługodawca – DOBRY PORT Izabela Makowska, Worliny 9a, 14-105 Łukta

 • Serwis  – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://dobryport.com

 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę

 • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała Rejestracji w Serwisie, lub (ii) dokonała rezerwacji terminu u Specjalisty za pomocą Portalu Pacjenta

 • Specjalista – współpracownicy Usługodawcy będący lekarzem / psychologiem / terapeutą  lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne

 • Rejestracja – proces utworzenia Konta w Serwisie

 • Konto – wpis w bazie danych, dotyczący Użytkowników, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług

 • Usługa - świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron

 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

 • Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

 • Sesja via Skype, Zoom, WhatsApp – spotkanie z psychoterapeutą na odległość za pośrednictwem połączenia online oraz za pomocą programu Skype, Zoom lub WhatsApp.

 • Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Serwisu https://dobryport.com oraz Produktów określany przez Użytkownika w trakcie dokonywania pierwszego zakupu Produktu.

 • Reklamacja – zgłoszenie DOBRY PORT Izabela Makowska przez Użytkownika wady Produktu.

 • Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i DOBRY PORT Izabela Makowska mający na celu rozpatrzenie reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.

 

§2. Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi: 
  - udostępnia wyszukiwarkę terminów do Specjalistów współpracujących z DOBRY PORT Izabela Makowska
  - umożliwia rezerwację terminu u Specjalisty współpracującego z DOBRY PORT Izabela Makowska.

 2. Dostęp do Serwisu DOBREGO PORTU jest bezpłatny

 3. Rezerwacja terminu u Specjalisty wymaga podania Imienia, Nazwiska, e-mail oraz numeru telefonu.

 4. Zarezerwowanie wizyty u Specjalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Specjaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwia zarezerwowanie wizyty poprzez stronę www.dobryport.com.

 5. Użytkownik ma możliwość założenia konta na www.dobryport.com. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie www.dobryport.com podając poniższe dane: Imię, Nazwisko, Telefon, adres e-mail.

 6. Przy rejestracji Użytkownik sam nadaje hasło do konta, przy pomocy, którego będzie mógł logować się do systemu.

 7. Po zalogowaniu się do systemu Użytkownik ma możliwość rejestracji wizyty, podglądu historii wizyt umówionych (wyłącznie za pośrednictwem www.dobryport.com) oraz odwołania wizyt (umówionych wyłącznie za pośrednictwem www.dobryport.com).

 8. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie za pośrednictwem konta www.dobryport.com

 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

 10.  Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

 11. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, DOBRY PORT Izabela Makowska ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.

 12. DOBRY PORT Izabela Makowska zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.

 13. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, odtwarzanie dźwięku a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

 14. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

 15. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. DOBRY PORT Izabela Makowska zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 16. DOBRY PORT Izabela Makowska zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału, ze względów technicznych lub organizacyjnych.

 17. Na indywidualną sesję via Skype, Zoom czy też WhatsApp, można umówić się ustalając szczegółową datę oraz godzinę spotkania, wysyłając  na adres email dobryport.pl@gmail.com, potwierdzenie przelewu, według klucza podanego w trakcie umawiania sesji.

 18. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci biletów na wydarzenia DOBREGO PORTU, plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub inne pliki.

 19. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez DOBRY PORT Izabela Makowska należności uiszczanej dostępnymi w Serwisu kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na stronie www.dobryport.com oraz podczas składania zamówienia.

 20. DOBRY PORT Izabela Makowska zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez DOBRY PORT Izabela Makowska powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.

 21. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.

 22. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się na stronie www.dobryport.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

 23. Podstawowym sposobem dostawy dla produktów wirtualnych jest wysyłka na adres email podany w zamówieniu, a dla produktów fizycznych wysyłka na adres pocztowy podany w zamówieniu.

 24. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez DOBRY PORT Izabela Makowska.

 25. DOBRY PORT Izabela Makowska zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej.

 26. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez DOBRY PORT Izabela Makowska.

 27. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony „dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce „zamówienie”), Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z tym Produktem.

 28. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem, składając zamówienie

 29. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

 

§ 3. Zasady korzystania z zakupionych Produktów i Usług

 1. Wszelkie Produkty i Usługi udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów i Usług na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.

 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, DOBRY PORT Izabela Makowska może skierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

§ 4. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy 
  dobryport.pl@gmail.com

 2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie uruchamia lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do DOBRY PORT Izabela Makowska z reklamacją.

 3. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy, jednak nie później niż 7 dni przed warsztatem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: dobryport.pl@gmail.com

 4. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.

 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki mają być zwrócone środki.

 6. DOBRY PORT Izabela Makowska niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 8. Zwrot płatności nastąpi taką samą drogą, jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.

 9. DOBRY PORT Izabela Makowska rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji DOBRY PORT Izabela Makowska poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail.

 10. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji DOBRY PORT Izabela Makowska dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. DOBRY PORT Izabela Makowska zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.

 11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez DOBRY PORT Izabela Makowska, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.

 12. Rezygnacja z opłaconej indywidualnej sesji via Skype, Zoom lub WhatsApp, możliwa jest do 24 godzin przed rozpoczęciem ustalonej sesji indywidualnej via Skype, Zoom lub WhatsApp. Odwołanie spotkania via Skype, Zoom lub WhatsApp na krócej niż 24 godzin jest równoznaczne ze stratą wpłaconej opłaty za sesję.

 13. W przypadku odwołania warsztatu/sesji DOBRY PORT nie pokrywa poniesionych kosztów rezerwacji noclegów bądź transportu.

 

§ 5. Faktury

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.

 2. Użytkownik otrzymuje faktury w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby otrzymać fakturę Użytkownik zaznaczy przy składaniu zamówienia „Chcę otrzymać fakturę” i poda dane do faktury w odpowiednich polach formularza.

 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

 4. DOBRY PORT Izabela Makowska zbiera i przetwarza za pomocą strony www.dobryport.com dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.

 5. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez DOBRY PORT Izabela Makowska usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.

 

§ 6. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. DOBRY PORT Izabela Makowska nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem ze strony www.dobryport.com, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisu lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

 2. DOBRY PORT Izabela Makowska nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

 3. DOBRY PORT Izabela Makowska nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

 4. DOBRY PORT Izabela Makowska zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od DOBRY PORT Izabela Makowska.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. DOBRY PORT Izabela Makowska zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.dobryport.com.

 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

  bottom of page